Toimeksiantosopimus

Toimeksiantajan mukana muuttavan puolison tiedot

Muiden huoneistoon muuttavien henkilöiden tiedot

Tiedot haettavasta huoneistosta

m2

Luottotietojen tarkistaminen

[ x ] Annan / annamme luvan luottotietojen tarkistamiseen ja tietojen luovuttamiseen vuokranantajalle.

Palkkio

[ x ] Mikäli tämä toimeksiantosopimus johtaa vuokrasopimuksen tekemiseen, sitoudun suorittamaan Vuokraporille välityspalkkiona 1 kuukauden vuokran määrän (sis. ALV 24%)

[ x ] Mikäli toimeksianto ei johda vuokrasopimukseen, ei toimeksiantaja korvaa välitysliikkeelle aiheutuneita kuluja.

Voimassaolo

Jos toimeksianto on voimassa toistaiseksi, sopimus on voimassa yhden (1) kuukauden kerrallaan ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti kymmentä (10) päivää ennen sopimuksen päättymistä. Jos toimeksiantosopimuksen kohdetta ei hankita toimeksiantajan elinkeinotoimintaan, toimeksiantosopimus on voimassa enintään neljä (4) kuukautta ja päättyy sen jälkeen ilman irtisanomista.

Edellä mainitun lisäksi toimeksiantajalla on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään heti, jos toimeksiannon mukaisen välitystehtävän toteuttaminen on tullut toimeksiantajan sairauden, toimeksiantajan lähiomaisen tai tähän verrattavan läheisen sairauden tai kuoleman takia lain tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai muusta pääasiassa toimeksiantajasta riippumattomasta syystä toimeksiantajalle suhteettoman epäedulliseksi tai epätarkoituksenmukaiseksi. tämä oikeus toimeksiantajalla on siihen saakka, kunnes hän on hyväksynyt vuokraustarjouksen (tehnyt vuokratarjouksen, jonka vuokranantaja on hyväksynyt).

Tällaisessa tapauksessa toimeksiantajan on korvattava välitysliikkeelle jo aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sovitusta palkkioperusteesta riippumatta. (Irtisanomisoikeus ei koske yhteisöjä).

1. Mikäli toimeksiantaja haluaa välitysliikkeen ilmoituskäytännöstä poikkeavia ilmoituksia tai muita mainoksia, sitoutuu hän korvaamaan tästä aiheutuneet kulut.

2. Välitysliikkeen tehtävänä on etsiä toimeksiantajalle edellä kerrotut ehdot täyttävä vuokra-asunto. Välitysliike suorittaa asunnon etsimisen normaalikäytäntönsä mukaisella tavalla. Jos ehdot täyttävä vuokra-asunto löytyy, niin välitysliike selvittää vuokranantajalta asunnon ja vuokrasuhteen perustiedot sekä selvittää vuokranantajan oikeuden asunnon vuokraamiseen. Välitysliike laatii vuokrasopimuksen vuokranantajan ja vuokralaisen hyväksymien ehtojen mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

3. Välitysliike on oikeutettu välityspalkkioon, jos toimeksiantaja sopii vuokrauksesta toimeksiantosopimuksen voimassa ollessa välitysliikkeen osoittamasta asunnosta. Jos vuokrauksesta sovitaan kuuden (6)kuukauden kuluessa tämän toimeksiannon päättymisestä, on välitysliikkeellä oikeus välityspalkkioon, mikäli välitysliikkeen tai tämän palveluksessa olevien henkilöiden toimenpiteen ovat olennaisesti vaikuttaneet sellaisen vuokrasopimuksen syntymiseen, jonka kohteena on välitysliikkeen osoittama asunto.

4. Palkkio erääntyy maksettavaksi vuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa, ellei muuta ole sovittu. Kuitenkin jos välitysliikkeen oikeus korvaukseen perustuu välitysliikkeelle aiheutuneisiin kuluihin, erääntyy kulukorvaus maksettavaksi 14 pv kuluessa välitysliikkeen lähettämästä laskusta.

5. Toimeksiantaja on tietoinen siitä, että tämän sopimuksen tietoja talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan. Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti.